Dalibor Antalík

Pro homine 2013 / Štědrost a lakota jako atributy spravedlnosti

Když se Elífaz Témanský snaží dopídit příčiny Jóbova utrpení, vmete mu do tváře obvinění: „Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé, znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.“ (Jb 22,6n) Přestože se jeho očerňování spravedlivého trpícího ukáže jako liché, jedno je z něj zřejmé: být skoupý v

Pro homine 2013 / Bohatství a chudoba - neselhat v přesycení a nekupit pomíjivé

V biblickém mudrosloví, stejně jako v ostatních sapienciálních tradicích starověkého Předního východu, nalezneme „dvojí“ postoj k otázce bohatství a chudoby. Na jedné straně zejména kniha Přísloví razí hodnocení bohatství jako něčeho dobrého a užitečného pro život a chudoby jako čehosi naopak nedobrého a otravného.

Pro homine 2013 / Pravda a lež – nesprinterské celoživotní klání

Biblické mudrosloví přináší odpověď na řadu konkrétních problémů. Většina z nich přitom má etickou povahu. Na prvém místě se zastavíme u těch, které člověk řeší, klade-li si otázku: „Jak se mám chovat k sobě samému?“ Zde sapienciální tradice zdůrazňuje především: buď vnitřně pravdivý.

PRO HOMINE 2012 / Kniha Jób – utrpení spravedlivého

Jestliže se kniha Přísloví soustřeďuje na povinnosti člověka, mezi něž prvořadně patří zápas o spravedlnost, a jestliže kniha Kazatel přemýšlí o posledním smyslu existence spravedlivého i nespravedlivého, pak si třetí z klíčových mudroslovných děl Starého zákona – kniha Jób – bere na mušku otázku utrpení toho, kdo o spravedlnost us

Pro homine 2012 / Zákon odplaty nejen o „zločinu a trestu“ Protestant Po, 25/06/2012 - 01:00

Legendární aramejský mudrc Achíkar varoval: „Nenapínej svůj luk a nepřikládej šíp proti spravedlivému, aby mu bohové nepřišli na pomoc a neobrátili jej proti tobě“ (Achíkar IX,1). Našince přitom nejspíše napadne obdobné: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“. Tahle parafráze biblického přísloví ( 26,27) totiž zakořenila i v české slovesnosti.