Amsterdamská Hagada – pokračování

Číslo

V Amsterdamu zřídil roku 1626 Manasse ben Israel tiskařskou dílnu. V té době se v Holandsku usídlovalo mnoho Židů, kteří tam přišli kvůli náboženským svobodám.

Tehdy se začínal i v židovském společenství uplatňovat mědiryt, zpočátku ovšem pouze na titulních stranách.

Důležitým článkem pro pochopení ilustrací Pesachových Hagad byl tištěný překlad židovsko-německé hebrejské Bible od Jekutiela Blitze vydaný v roce 1676 – 78 již zmiňovaným Urim Faywischem ben Aaronem Ha-Levim. Na obou stranách titulního listu stojí mezi dvěma kanelovanými sloupy porostlými girlandami po levé straně Mojžíš se dvěma deskami zákona, vpravo Aron ve velekněžském rouchu a s kadidelnicí. Mezi nimi se nachází sloup, na němž je napsán titul knihy a další k titulní straně náležející údaje. Horní okraje sloupů jsou zakryty závěsem. Tato titulní strana se stala o dvacet let později předlohou pro titulní stranu Hagady ilustrované mědirytinami.

Přijetí mědirytu v židovské komunitě umožnil amsterdamský mědirytec (Který byl snad před svou konverzí křesťanským teologem. U. Schubert, s. 69.), jenž zřejmě kvůli svému přestupu k židovství přijal jméno „Abraham bar Jakob z rodiny Abrahama, našeho otce“.  (Tamt.)

Titulní list Amsterdamské Hagady (obr. titulní list) uspořádal Abraham bar Jakob podle předlohy titulní strany německo-židovské Bible Jekutiela Blitze U. Schubert, s. 70). Pozměněna je pouze střední část, doplněná o medailóny se scénami z Bible – mědiryty Matthea Meriana, které byly použity v Biblia sacra z roku 1631.

Některé z textů Hagady neumožňovaly Abrahamovi bar Jakobu převzít témata od Matthea Meriana. Platilo to zejména o liturgických částech.

V protikladu k dosud obvyklému zvyku zobrazovat téma čtyř synů po jednom ke každému textovému oddílu, posadil Abraham bar Jakob čtyři různé typy synů na jednu stranu (obr. čtyři synové). Převzal je opět z několika různých předloh M. Meriana. Toto nové uspořádání mělo pro následující století určující význam, mnoho Hagad je téměř doslova kopírovalo.

Druhé vydání Amsterdamské Hagady mělo velký vliv na moravské písaře.

Popisky k možným obrázkům:

Amsterdamská Hagada, 1695, Titulní strana, Mojžíš a Áron; šest medailonů s tématy z Bible. Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam. Ms. Ros. 3805, fol: Titulní list. Převzato: U. Schubert, abb. 40.

Amsterdamská Hagada, 1695, čtyři synové. Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam. Ms. Ros. 3805, fol. 5r. Převzato: U. Schubert, abb. 44.